top of page

STADGAR

Stadgar för Multicultural Sverige

Stadgar antagna 2016-12-16, senast reviderade 2019-04-09.

 

§1 Namn, organisation och säte

1.1 Organisationens namn är Multicultural Sverige.

1.2 Organisationens säte är i Växjö, Sverige.

 

§2 Syfte och vision

2.1 Multicultural Sverige vill främja ett samhälle där vi tar vara på vår kulturella mångfald, där ingen kultur är överordnad andra och alla har rätt till sin kultur och identitet. Visionen är ett samhälle där vi värnar om kulturell mångfald genom respekt och förståelse; ett samhälle fritt från diskriminering och ojämlikhet. Genom medel som kärlek och kunskap arbetar Multicultural Sverige för respekt, jämlikhet och mångfald.

2.2 Organisationen Multicultural Sveriges syfte är att framhäva de många positiva, lärorika och utvecklande aspekter av kulturell mångfald och kulturella utbyten.

2.3 Begreppet ’kultur’ ses som en uppsättning och icke-mätbar helhet av intellektuella, andliga, känslomässiga och materiella drag i form av konst, kunskap, värderingar, traditioner, seder, moral och livsstil, samexisterande i samhället och i samhällsgrupper. Kultur är föränderligt, tar olika former över tid och rum, förkroppsligas av de många unika grupper och samhällen som utgör mänskligheten.

2.4 Multicultural Sveriges syn på kulturell mångfald och samexistens, samt försvarandet av mångfald i ett alltmer heterogent samhälle, vilar på en grund av respekt för mänskliga rättigheter.

 

§3 Organisationens aktiva och medlemmar

3.1 Organisationen är öppen för alla. I Växjö har organisationen studenter vid Linnéuniversitetet som primärgrupp.

3.2 Medlem är den som ansökt om medlemskap och fått en bekräftelse.

3.3 Organisationen organiseras i följande ordning: 1. Medlemmar 2. Årsmötet 3. Styrelsen.

3.4 Medlemmarnas rätt att besluta i organisationens angelägenheter utövas vid organisationens årsmöte.

3.5 Beslut rörande organisationen Multicultural Sveriges verksamhet skall fattas på demokratisk grund och av de aktiva medlemmar som tillhör organisationen.

 

§4 Verksamhet

4.1 Verksamhetsåret löper från den 1:a januari till den 31:a december.

4.2 Verksamheten utgår från organisationens syften, och av årsmötet antagna målområden och principer. Årsmötet beslutar om organisationens målområden och om att godkänna styrelsens verksamhetsplan.

 

§5 Årsmöte

5.1 Årsmötet är organisationens högsta beslutande organ. Årsmötets beslut är bindande för alla delar i organisationen.

5.2 Ordinarie årsmöte skall hållas inom tre månader efter utgången av varje verksamhetsår.

5.3 Styrelsen skall skicka kallelse till organisationens medlemmar senast tre veckor innan årsmötet. I kallelsen skall tid och plats för mötet vara tydligt. Alla medlemmar i organisationen kan skicka in en motion till årsmötet. Motioner skall ha kommit till styrelsen senast två veckor före årsmötet. Styrelsen skall senast en vecka innan årsmötet tillgängliggöra motioner, propositioner och årsredovisning för medlemmarna.

5.4 Organisationens medlemmar har rösträtt på årsmötet. Varje medlem har en röst. Medlem har rätt att representeras genom ett ombud som har med sig en skriftlig fullmakt. Medlem kan även ta ställning och rösta elektroniskt när omständigheterna medger och medlemmen inte kan närvara på plats kring en motion eller propositioner.

5.5 Årsmötesbeslut fattas med enkel majoritet, alltså den mening som får mer än hälften av rösterna, om inget annat anges i dessa stadgar. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, om det inte är personval som då avgörs genom lottning.

5.6 På årsmötet skall följande frågor tas upp:

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd för mötet

3. Mötets beslutsmässighet

4. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare

5. Fastställande av dagordning

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse (årsbokslut med balans- och

resultaträkning) för föregående verksamhetsår

7. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Val av styrelseordförande, kassör och minst en ytterligare styrelseledamot

10. Val av valberedning

11. Val av revisor

12. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

13. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår

14. Fastställande av medlemsavgift

15. Behandling av till årsmötet inkomna motioner och propositioner

16. Övriga frågor

17. Mötets avslutande

5.7 Extra årsmöte kan hållas om det finns skäl till detta. Extra årsmöte får begäras av styrelsen eller skriftligen av en extern revisor eller en femtedel av organisationens medlemmar. Bara de beslutspunkter som ligger till grund för att hålla extra årsmöte kan behandlas på extra årsmöte. Kallelse skall utfärdas av styrelsen inom en vecka efter det att begäran kommit styrelsen till del.

 

§6 Styrelse

6.1 Styrelsen väljs på och ansvarar gentemot organisationens årsmöte. Styrelsen leder organisationens verksamhet mellan årsmöten och väljs på ett år. Styrelsen skall bestå av minst tre ledamöter, varav en ordförande och en kassör.

6.2 Styrelsen skall hålla minst tre styrelsemöten under ett verksamhetsår. Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av totala antalet styrelseledamöter är närvarande, dock minst tre.

6.3 Om en styrelseledamots uppdrag upphör i förtid kan styrelsen vid ett ordinarie styrelsemöte besluta att adjungera någon i dennes ställe fram tills nästa årsmöte.

6.4 Styrelsen skall löpande informera organisationens medlemmar om verksamheten.

6.5 Styrelsen utser organisationens firmatecknare; förslagsvis ordförande och kassör.

6.6 Styrelsen kan vid ett ordinarie styrelsemöte besluta att anställa administrativ personal i organisationens namn. Detta beslut skall fattas med två tredjedelars majoritet av de avgivna rösterna.

 

§7 Revision

7.1 Organisationens förvaltning skall årligen granskas av en av årsmötet utsedd revisor. Revisorn skall lämna sin revisionsberättelse till årsmötet.

 

§8 Stadgar

8.1 För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelse.

 

§9 Organisationens upphörande

9.1 För upplösning av organisationen krävs beslut av årsmöte med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster. Om organisationen upplöses skall organisationens tillgångar överlåtas till annan organisation vars syfte stämmer överens med organisationens syfte. Årsmötet beslutar om detta.

9.2 Vid ett upphörande eller en likvidation skall, efter det att organisationen fullgjort sina plikter, överblivna medel tillfalla Multicultural Colombia.

 

§10. Anställda

10.1 Organisationens anställda skall arbeta enligt arbetsbeskrivning som styrelsen tar fram.

10.2 Organisationens anställda skall löpande informera och begära instruktioner av styrelsen.

bottom of page