top of page

Multicultural Sverige

Multicultural försöker ändra diskussionen till det som är positivt med ett heterogent samhälle, att framhäva de många möjligheter och positiva aspekter ett mångkulturellt samhälle innebär. Vi vill lyfta fram de lärorika och utvecklande effekterna som kulturella utbyten har, bidra till djupare förståelse mellan människor med olika bakgrunder och kulturer, öka toleransen, acceptansen och respekten för våra medmänniskors seder, samt främja mångfald inom många andra delar av samhället.

Vi vill främja ett svenskt samhälle där vi tar till vara på vår kulturella mångfald, där ingen kultur är överordnad andra och alla har rätt till sin kultur och identitet. Vi finner det essentiellt att människor har rätt till sitt val av kultur och hur de väljer att leva sina liv. Detta baserat på att kultur är något väsentligt för en individ och dennes välbefinnande, men även med den enkla förklaringen att det inte är skadligt for någon att låta en medmänniska leva sitt liv efter sina egna preferenser. Tvärtemot är mångfald ofta något fördelaktigt och berikande för ett samhälle där olika kulturer kan mötas och lära av varandra. Andra synvinklar och åsikter är ofta givande när de gäller att komma till insikt om situationer och att hjälpa oss att fortsätta att utvecklas och förbättras. Exempelvis kan det vara en intressant tankeställare att fundera hur annorlunda Sverige hade varit ifall vi inte hade influerats av filosofer, tankar och erfarenheter ifrån andra länder och kulturer. Hur hade vårt statsskick sett ut? Hade den allt ökande jämställdheten tagit vid? Eller föreställ dig alla de otaliga uppfinningar vi inte hade fått tagit del av om de kulturella utbytena inte hade existerat.

En aspekt som är ytterst viktig att tydliggöra för oss i Multicultural, är vikten av att skilja mellan individer och att undvika generalisering av kulturer. Att generalisera människor som härstammar ifrån samma kultur kan vara väldigt farligt, framförallt då negativa handlingar av individer lyfts fram som applicerbart på alla. Detta skapar fördomar. Fördomar som i sin tur påverkar hur vi ser och bemöter folk från andra kulturer. Ytterligare är det viktigt att påpeka att strävandet efter ett multikulturellt samhälle inte innebär ett försummande av den svenska

kulturen, vi ser inte värnandet av den svenska kulturen och respekten för andra kulturer som varandras motpoler. Vårtsamhälle kan värna om den svenska kulturen samtidigt som vi tillåter andra samhällsgrupper deras rättighet att utöva sina egna kulturer. För oss är inte ”svenskhet” endast våra kulturminnen, historia och seder. För oss är humanitära tankar som tolerans, empati, hjälpsamhet och acceptans något som är karakteristiskt för ”svenskheten”.

Vår första målsättning var att sprida vårt budskap på Linnéuniversitetet och att samarbeta med studentorganisationer i syfte att upplysa människor i anslutning till Linnéuniversitetet om mångfald och multikultur. Förhoppningen är att kunna ta tillbaka uttrycken till en positiv betydelse och en innebörd människor associerar med något bra. En sekundär målgrupp som vi i framtiden vill rikta oss till är Högstadie- och Gymnasieelever, inte bara för att de är vår framtid men även för att de är en grupp som är i ett skede i livet som kan komma att forma deras framtida politiska förståelse och fördjupad förståelse för världen.

Ambitionen för Multicultural är att nå så många som möjligt inom alla åldrar och klasser i samhället för att hjälpa till att sprida vikten av förståelse och acceptans för olika kulturer. Vi har också en organisation i Colombia, vilket ni kan läsa mer om under vår flik Multicultural Colombia

Organisationens Historia

Multicultural bildades under tidig höst 2014. Fem studenter, med passion för humaniora och social rättvisa, började diskutera förhållanden mellan olika kulturer i världen. De ursprungliga grundarna till organisation är Denni Omanovic, Joel Hellström, Matilda Andrén, Diego Garzón och Christopher Westerlind. Sakta men säkert växte idén med Multicultural fram; till en början som en organisation som skulle sprida positivt budskap om mångfald vid Linnéuniversitetet i Växjö. Värdegrunderna var kärlek, mångfald och respekt.

 

Ingen anade att organisation skulle komma att växa till var den är idag. Multiculturals projekt sträcker sig långt bortom universitetets murar och bidrar till bland annat hållbar utveckling, barns utbildning och internationella kulturutbyten. I värdegrunden har kunskap och jämlikhet inkluderats, och Multicultural fortsätter att växa.

bottom of page